Vernissage 16.September. 23.

Greek version

Πού: Art Flow Studio Gallery – Παλαιόχωρα – Κρήτη

Πότε: 16 Σεπτέμβριος – 24Σεπτέμβριος (Τρίτη – Κυριακή) από 19:00 έως 22:30 – πρωί κατόπιν ραντεβού 

Vernissage 16 Σεπτέμβριος στις 19:00 αναψυκτικά και ζωντανή μουσική 

Marian Pruijn – Χωρίς λεπτομέρειεςΗ Marian Pruijn, μια „παραδοσιακή“ καλλιτέχνιδα από τεχνικής άποψης, απαλλαγμένη από ορισμένα αισθητικά στιλιστικά χαρακτηριστικά, τυπικά του ακαδημαϊκού παραστατισμού, αναβιώνει το είδος της προσωπογραφίας με ένα δημιουργικό λεξιλόγιο εξαιρετικής μοναδικότητας. Η έρευνά της στρέφεται προς μια φιγούρα με απλοποιημένες και αραιωμένες δομές καθαρού και νηφάλιου χρώματος. Η λεπτομέρεια , που συχνά παραλείπεται επίτηδες, μέχρι ενός σημείου όπου η εικόνα μιλάει ακόμα και χωρίς να μας αποσπά την προσοχή – δείχνει τη μεγάλη δεξιότητα της Marian στην καλλιτεχνική αποκατάστασης της ψυχής του θέματος που απεικονίζει. Ένα μεγάλο μέρος (αλλά όχι όλο) της εικαστικής της παραγωγής αφιερώνεται στον κόσμο των παιδιών. Μας ενθουσιάζει με τα εκλεπτυσμένα και ουσιώδη της προρτρέτα, που χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρουσες, διαχρονικές ατμόσφαιρες – απεικονίζοντας μια ανασταλμένη αλλά παρούσα ανθρωπότητα. Αυτό που εντυπωσιάζει στο έργο της είναι μια στάση, μια χειρονομία, μια συνενοχή της έκφρασης που αγγίζει την οικουμενική μας επικοινωνία, διεγείροντας την ταύτιση σε όσους συσχετίζονται με το έργο. Με καταγωγή από την Ολλανδία, ζει σήμερα στην Κρήτη, όπου βρίσκει καλλιτεχνική έμπνευση και διδάσκει μαθήματα τέχνης.


English version

Time

September 16-24 (Tuesday – Sunday) from 19:00 to 22:30 , morning by appointment

Vernissage 16 September at 19:00 Free entrance, refreshments and music . 

Location 

Art Flow Studio Gallery – Harbour ,close to, Taxi station, Paleochora – CRETE GREECE

Marian Pruijn art exhibition – Undetailed

Marian Pruijn, a ‚traditional‘ artist from a technical point of view, but free of certain aesthetic stylistic features ,typical of academic figurativism, revives the genre of portrait painting with a creative vocabulary of remarkable singularity.

Her research tends towards a figure with simplified and rarefied structures of clean and sober colour.

The detail , that is often deliberately omitted, up to a point where the image still speaks without distracting us – shows Marian’s great skill in artistically restoring the soul of the subject she portrays.

A large part (but not all) of her pictorial production is dedicated to the world of children.

She delights us with refined and essential images, characterised by intriguing, timeless atmospheres – depicting a suspended but present humanity.

What is striking about her work is an attitude, a gesture, a complicity of expression that touches our universal communication, stimulating identification in those who relate to the work.

Originally from the Netherlands, she now lives in Crete where she finds artistic inspiration and conducts art courses.


Deutsche Version

Zeit: 16. – 24. September (Dienstag – Sonntag) von 19:00 bis 22:30 Uhr, vormittags nach Vereinbarung

Vernissage am 16. September um 19:00 Uhr. Eintritt frei, Erfrischungen und Musik.

Standort: Art Flow Studio Gallery – Hafen, in der Nähe, Taxistation, Paleochora – KRETA GRIECHENLAND

Marian Pruijn Kunstausstellung 

Marian Pruijn, aus technischer Sicht ein „traditioneller“ Künstler, der jedoch frei von bestimmten ästhetischen Stilmerkmalen ist, die typisch für den akademischen Figurativismus sind, belebt das Genre der Porträtmalerei mit einem kreativen Vokabular von bemerkenswerter Einzigartigkeit wieder.

Ihre Forschung tendiert zu einer Figur mit vereinfachten und verdünnten Strukturen in sauberer und nüchterner Farbe.

Das Detail, das oft bewusst weggelassen wird, bis zu dem Punkt, an dem das Bild noch spricht, ohne uns abzulenken, zeigt Marians großes Können, die Seele des von ihr dargestellten Motivs künstlerisch wiederherzustellen.

Ein großer Teil (aber nicht der gesamte) ihres bildnerischen Schaffens ist der Welt der Kinder gewidmet.

Sie begeistert uns mit raffinierten und essentiellen Bildern, die von faszinierenden, zeitlosen Atmosphären geprägt sind und eine schwebende, aber gegenwärtige Menschheit darstellen.

Was an ihrer Arbeit auffällt, ist eine Haltung, eine Geste, eine Komplizenschaft im Ausdruck, die unsere universelle Kommunikation berührt und die Identifikation bei denjenigen anregt, die sich auf die Arbeit beziehen.

Die gebürtige Niederländerin lebt heute auf Kreta, wo sie künstlerische Inspiration findet und Kunstkurse leitet.

Kind Regards

Claudia Boldura
Art Flow Studio Gallery
Harbour – Limani, Paleochora, CreteGreece 73001Tel: (+30) 6947044741 – 2823041443
www.artflowstudiogallery.com